کیقباد شمس | سیویلیکا

دکتر کیقباد شمس

استاد دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان

معرفی

استان
اصفهان
شهر
اصفهان

سمتهای علمی و اجرایی کیقباد شمس در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه صنعتی اصفهان (عضو هیات علمی)
  • دوفصلنامه روشهای عددی در مهندسی (هیات تحریریه)

مقالات کیقباد شمس در کنفرانس های داخلی

شبیه سازی عددی اثر باد بر عملکرد برج خنک کن خشک یک نیروگاه
سال 1384
ارائه شده در سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
مدلسازی شبکه تََرکهای سه بعدی غیر یکنواخت و تعیین حجم مستثنی شده آنها
سال 1385
ارائه شده در یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
شبیهسازی راکتورهای کاتالیتیک ریفرمینگ در فرآیند Aromax
سال 1382
ارائه شده در هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
سنتز و شناسایی کوپلی استر بلور مایع PET/HQDA-TA در فازهای مذاب و تعلیقی و مقایسه آنها
سال 1382
ارائه شده در هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
An Optimization Method for Remediation of "LNAPLs" from Contaminated Groundwater
سال 1388
ارائه شده در هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
بررسی پارامترهای موثر ماشینکاری فتوشیمیایی بدونشابلون برای تولید چرخدنده ساده با ابعادکوچک
سال 1389
ارائه شده در هجدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
استخراج پیوسته فلزات سنگین با استفاده از غشاء مایع امولسیونی ومقایسه نتایج حاصل با فرآیند ناپیوسته
سال 1391
ارائه شده در چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
سنتز کریستالهای زئولیت 5A توسط روش میکروامولسیون
سال 1391
ارائه شده در چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
روشی نوین درپوشش دهی نانوذرات اکسیدآهن ابرپارامغناطیسی با استفاده اززئولیت
سال 1393
ارائه شده در اولین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی و پتروشیمی
Application of response surface methodology for the extraction and enrichment of silver from aqueous solutions by emulsion liquid membrane
سال 1390
ارائه شده در هفتمین کنگره ملی مهندسی شیمی
Recovery and Enrichment of Alpha Amylase by Batch Foam Fractionation
سال 1390
ارائه شده در هفتمین کنگره ملی مهندسی شیمی
استخراج اسمیوم از پساب اسمیوم مصنوعی با استفاده از روش غشاء مایع امولسیونی
سال 1393
ارائه شده در دومین همایش ملی برنامه ریزی،حفاظت،حمایت از محیط زیست وتوسعه پایدار
استخراج و غنی سازی آنزیم ال آسپاراژیناز از جگر مرغ با بکارگیری از نانو و میکروحباب ها افرونها
سال 1393
ارائه شده در پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
استخراج و بازیابی آنزیم ال آسپاراژیناز با بکارگیری از میکروحباب ها افرون ها
سال 1393
ارائه شده در پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
سنتز زئولیت 4A از سدیم آلومینات حاصله از آلومینیوم تری هیدروکساید و بررسی سرعت تبلور آن
سال 1393
ارائه شده در پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
کاربرد سیستم غشای مایع امولسیونی در استخراج اسید آمینه ی گلیسین
سال 1393
ارائه شده در پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
حل عددی واجذبی پویا در ستون های کروماتوگرافی با آکندهای کروی تک اندازه و راستی آزمائی نتایج با حل تحلیلی
سال 1393
ارائه شده در پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
سنتز نانوزئولیت کانکرینایت Cancrinite با ظرفیت تبادل کاتیون بالا با استفاده از کائولین و کاهش زمان سنتز با فراصوت
سال 1393
ارائه شده در پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
مدلسازی فرآیند رفرمینگ اتانول با بخار آب در یک راکتور غشایی پالادیوم-نقره در حضور کاتالیست کبالت- آلومینا در حالت غیرهم دما
سال 1394
ارائه شده در کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی
بررسی خواص تریبولوژی روغن پایه SN500 توسط نانو ذرات Fe3O4
سال 1394
ارائه شده در دومین کنفرانس رویکرد های نوین در علوم مهندسی( نفت ، گاز ، پتروشیمی و صنایع وابسته )
استخراج و خالص سازی کلاژن به روشی اسیدی از عروس دریایی در سواحلی دریایی خلیج فارس
سال 1395
ارائه شده در سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی و مهندسی شیمی و سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در زیست شناسی
تاثیردورهمزن براستخراج پیوسته اسمیوم ازپساب حاوی این ماده بااستفاده ازروش غشاء مایع امولسیونی و مقایسه نتایج حاصل باروش ناپیوسته
سال 1395
ارائه شده در دومین همایش ملی یافته های نوین در علوم کشاورزی،محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
استخراج پیوسته روتنیوم ازپساب حاوی این ماده با استفاده ازروش غشاء مایع امولسیونی و مقایسه نتایج مربوط به تاثیر دورهمزن بافرایند ناپیوسته
سال 1395
ارائه شده در دومین همایش ملی یافته های نوین در علوم کشاورزی،محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
Rheological Modification of Road Bitumen by GTR Pyrolytic Oil Residue: I-Viscosity and Modulus
سال 1391
ارائه شده در دهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
Rheological Modification of Road Bitumen by GTR Pyrolytic Oil Residue: II- Damping, Bending and Cole-Cole
سال 1391
ارائه شده در دهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
Transalkylation of heavy polyalkylbenzenes by bentonite catalyst
سال 1397
ارائه شده در شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
Zeolite synthesis using induction furnace slag from Isfahan Mobarakeh Steel Complex
سال 1397
ارائه شده در شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران