آقای پروفسور Amir Lakzian

Prof. Amir Lakzian

لمی گروه علوم و مهندسی خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183311)

144
102
1
12

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers