آقای دکتر Abbas Mossalaee Pour

Dr. Abbas Mossalaee Pour

دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق(ع) Quran and Hadith Sciences

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183346)

2
33
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Journal Papers