خانم Jila Sadighi

Jila Sadighi

استاد پژوهش، جهاد دانشگاهی

Researcher ID: (183351)

1
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور