آقای دکتر kalantare Abdol-Hossein

Dr. kalantare Abdol-Hossein

دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183357)

14
56
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers