آقای Hamed Kamelnia

Hamed Kamelnia

رئیس دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183407)

51
14
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers