آقای پروفسور Naser Soltani

Prof. Naser Soltani

استاد،دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183628)

25
9
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers