آقای دکتر hassan heidariphd

Dr. hassan heidariphd

استاد تمام،گروه علوم اقتصادی،دانشکده اقتصاد دانشگاه ارومیه،ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183670)

62
105
102
4
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers

Researchs