آقای دکتر Mohammad Saeeidi Mehrabad

Dr. Mohammad Saeeidi Mehrabad

استاد مهندسی صنایع - دانشگاه علم و صنعت ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183683)

39
9
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers