آقای دکتر Mohamad Sadigh Mortazavi

Dr. Mohamad Sadigh Mortazavi

رئیس پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمانTدانشیار پژوهشی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183705)

79
41
45
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers

Researchs