آقای دکتر Zoheir Mottaki

Dr. Zoheir Mottaki

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183709)

13
16
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers