مهدی میرزاد زارع | سیویلیکا

مهدی میرزاد زارع

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی مهدی میرزاد زارع در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • فصلنامه رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری (هیات تحریریه)

مقالات مهدی میرزاد زارع در کنفرانس های داخلی

بررسی نقش اصول اخلاقی بر رفتار خریداران فروشگاه های زنجیره ای رفاه شهر رشت
سال 1394
ارائه شده در کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی