آقای Riyaz Kharrat

Riyaz Kharrat

استاد دانشگاه صنعت نفت

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183784)

102
14
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers