آقای دکتر Shahab Gerami

Dr. Shahab Gerami

دانشیار، موسسه تحقیقات IOR

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183795)

47
13
22
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers