آقای دکتر Amir Shams

Dr. Amir Shams

استادیار پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183907)

4
44
4
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Journal Papers