محمدحسین رضوی | سیویلیکا

دکتر محمدحسین رضوی

دانشیار دانشگاه مازندران

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی محمدحسین رضوی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه مازندران (عضو هیات علمی)
  • دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی (هیات تحریریه)

مقالات محمدحسین رضوی در کنفرانس های داخلی

مطالعه طراحی نوآور محصولات گردشگری هوشمند
سال 1398
ارائه شده در سومین کنگره ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت

مقالات محمدحسین رضوی در ژورنال های داخلی

نقش رسانه ها و تماشاگران ورزشی در جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی در ورزش قهرمانی
سال 1391
ارائه شده در دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی
شناسایی و مدل سازی عوامل سازمانی موثر بر توسعه رفتار شهروند سازمانی در سازمان های ورزشی ایران
سال 1396
ارائه شده در دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی
سناریوهای ورزش همگانی ایران در افق ۱۴۱۲
سال 1399
ارائه شده در دوفصلنامه آینده پژوهی ایران