آقای Mohammad reza Nikbakht

Mohammad reza Nikbakht

دانشیار حسابداری گروه حسابداری، دانشکده حسابداری و مدیریت، کالج دانشگاه تاکستان (UCT)، ایران

Researcher ID: (183964)

2
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران