آقای دکتر Mohammad Hadi Sadeghi

Dr. Mohammad Hadi Sadeghi

دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183996)

12
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Journal Papers