مهربان شاهی | سیویلیکا

مهربان شاهی

استادیار، مدیریت اطلاعات سلامت، گروه فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی مهربان شاهی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان (عضو هیات علمی)
  • فصلنامه اطلاع رسانی پزشکی نوین (سردبیر)
  • فصلنامه اطلاع رسانی پزشکی نوین (هیات تحریریه)

مقالات مهربان شاهی در کنفرانس های داخلی

بررسی وضعیت سازماندهی اطلاعات پرونده پزشکی در بیمارستان های آموزشی شهر تهران با رویکردی بر ایجاد پرونده الکترونیک سلامت (EHR)
سال 1388
ارائه شده در اولین کنگره ملی فناوری اطلاعات در نظام سلامت
نقش CPOE در کاهش اشتباهات پزشکی
سال 1388
ارائه شده در اولین کنگره ملی فناوری اطلاعات در نظام سلامت
نقش GIS در سلامت
سال 1388
ارائه شده در اولین کنگره ملی فناوری اطلاعات در نظام سلامت
استانداردهای سیستم اطلاعات مراقبت سلامت و شیوه توسعه آنها
سال 1388
ارائه شده در اولین کنگره ملی فناوری اطلاعات در نظام سلامت
امنیت در سیستم های اطلاعات مراقبت سلامت
سال 1388
ارائه شده در اولین کنگره ملی فناوری اطلاعات در نظام سلامت

مقالات مهربان شاهی در ژورنال های داخلی

بررسی وضعیت سیستم اطلاعات مدیریت سلامت سالمندان ایران
سال 1395
ارائه شده در فصلنامه اطلاع رسانی پزشکی نوین
میزان تطابق عناصر اطلاعاتی موجود در سیستم اطلاعاتی مراکز پاتولوژی با مجموعه حداقل داده های ثبت سرطان
سال 1397
ارائه شده در فصلنامه اطلاع رسانی پزشکی نوین