پروین لک بالا | سیویلیکا

پروین لک بالا

دانشیار، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، گروه فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی پروین لک بالا در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان (عضو هیات علمی)
  • فصلنامه اطلاع رسانی پزشکی نوین (هیات تحریریه)

مقالات پروین لک بالا در ژورنال های داخلی

کاربردهای سیستم اطلاعات جغرافیایی در بهداشت از دیدگاه اساتید و دانشجویان دانشکده بهداشت بندرعباس
سال 1397
ارائه شده در فصلنامه اطلاع رسانی پزشکی نوین