علی موصلی | سیویلیکا

علی موصلی

استادیار، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، گروه مدیریت خدمات بهداشتی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی علی موصلی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان (عضو هیات علمی)
  • فصلنامه اطلاع رسانی پزشکی نوین (هیات تحریریه)

مقالات علی موصلی در ژورنال های داخلی

چالش های سیستم اطلاعات اورژانس پیش بیمارستانی استان هرمزگان با رویکرد سیستمی
سال 1398
ارائه شده در فصلنامه اطلاع رسانی پزشکی نوین