نادر عالیشان | سیویلیکا

نادر عالیشان

مربی، کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، گروه فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی نادر عالیشان در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان (عضو هیات علمی)
  • فصلنامه اطلاع رسانی پزشکی نوین (ویراستار)
  • فصلنامه اطلاع رسانی پزشکی نوین (هیات تحریریه)