کورش هولاکویی نائینی | سیویلیکا

کورش هولاکویی نائینی

استاد امارو اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی کورش هولاکویی نائینی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران (عضو هیات علمی)
  • فصلنامه طب پیشگیری (هیات تحریریه)