آقای Mehrdad Shakiba

Mehrdad Shakiba

استادیار گروه اطفال دانشگاه علوم پزشکی یزد

Researcher ID: (184114)

1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران