آقای Hossein Fallah zade

Hossein Fallah zade

استادگروه آمار و اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

Researcher ID: (184115)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور