آقای دکتر Seyed Saeed MazloumiMahmoud Abad

Dr. Seyed Saeed MazloumiMahmoud Abad

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184120)

4
71
27
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

ISI Papers

Journal Papers