آقای دکتر Seyed Saeed MazloumiMahmoud Abad

Dr. Seyed Saeed MazloumiMahmoud Abad

Faculty member of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184120)

4
68
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Journal Papers