آقای دکتر Masoud mirzaei

Dr. Masoud mirzaei

استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184152)

17
88
33
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers