آقای دکتر Mosayeb Pahlavani

Dr. Mosayeb Pahlavani

دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184223)

32
54
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers