آقای Hamid Ravaghi

Hamid Ravaghi

مشاور بهداشت WHO - مراقبت و مدیریت بیمارستان، EMRO، مصر

Researcher ID: (184238)

3
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران