آقای دکتر Yousef Abbaspour Gilande

Dr. Yousef Abbaspour Gilande

گروه مهندسی بیوسیستم دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184294)

136
26
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers