آقای Abdolah Hadi

Abdolah Hadi

ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه

Researcher ID: (184315)

2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران