آقای Farhad Navabifar

Farhad Navabifar

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184320)

18
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers