آقای Shapour Moradi

Shapour Moradi

Shahid Chamran University of Ahvaz

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184343)

83
13
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers