آقای دکتر Mansour Ziyaeifar

Dr. Mansour Ziyaeifar

دانشیار پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184354)

33
11
9
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers