سید مصطفی صفوی | سیویلیکا

سید مصطفی صفوی

دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی سید مصطفی صفوی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه صنعتی امیرکبیر (عضو هیات علمی)
  • فصلنامه فرماندهی و کنترل (هیات تحریریه)

مقالات سید مصطفی صفوی در کنفرانس های داخلی

VC Merging in ATM-LSRs
سال 1381
ارائه شده در هشتمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
ارزیابی و شبیه سازی Handoff در یک شبکه میکروسلولی
سال 1383
ارائه شده در دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
performance analysis of a new hybrid ARQ/AFEC scheme for multimedia application in satellite links
سال 1382
ارائه شده در یازدهمین کنفرانس مهندسی برق