آقای دکتر Mahdi Davari

Dr. Mahdi Davari

عضو هیأت علمی، دانشگاه محقق اردبیلی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184514)

70
47
8
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers