آقای دکتر Tavakol Habibzadeh

Dr. Tavakol Habibzadeh

دانشیار، دانشکده معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امام صادق (ع)

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184525)

32

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Journal Papers