آقای دکتر Abdolkarim Bi Azar Shirazi

Dr. Abdolkarim Bi Azar Shirazi

دانشیار دانشگاه الزهراء

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184569)

7
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور