آقای Asghar Haeri Mehrizi

Asghar Haeri Mehrizi

مربی، گروه ارتقای سلامت، مرکز تحقیقات سنجش سلامت، پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی، تهران، ایران

Researcher ID: (184608)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.