آقای دکتر Seyedrauof Khayami

Dr. Seyedrauof Khayami

مدیر آزمایشگاه معماری سازمانی دانشگاه صنعتی شیراز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184618)

39
5
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers