آقای Mohammad Jafar Pak Seresht

Mohammad Jafar Pak Seresht

استاد تمام دانشگاه شهید چمران

Researcher ID: (184771)

2
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور