آقای دکتر Mohammad Taqi Iman

Dr. Mohammad Taqi Iman

استاد جامعه شناسی، گروه جامعه شناسی و برنامه ریزی اجتماعی، دانشگاه شیراز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184777)

4
55
2
7
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

Journal Papers