آقای Saeed Farahani Fard

Saeed Farahani Fard

استاد دانشکده مدیریت، دانشگاه قم، قم، ایران.

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184789)

25
28
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers