آقای Mohammad Karamozian

Mohammad Karamozian

دانشیار دانشگاه صنعتی شاهرود

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184949)

59
5
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers