آقای Mohammad Taghi Gilak Hakim Abadi

Mohammad Taghi Gilak Hakim Abadi

دانشیار اقتصاد بازرگانی دانشگاه مازندران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184968)

7
37
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers