آقای Mohammad Mahdavi Mazdeh

Mohammad Mahdavi Mazdeh

دانشیار گروه مدیریت بهره وری، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185025)

62
15
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers