آقای دکتر Ghasem Mokhtari

Dr. Ghasem Mokhtari

دانشیار دانشگاه اراک

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185070)

1
37
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Journal Papers