آقای دکتر Sohrab Morvati

Dr. Sohrab Morvati

استاد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185071)

34
67

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers