آقای دکتر Mehdi Ramezanzadeh Lasboyee

Dr. Mehdi Ramezanzadeh Lasboyee

دانشیار گروه مدیریت جهانگردی دانشگاه مازندران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185105)

45
31
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers