خانم دکتر Fatemeh Dadashian

Dr. Fatemeh Dadashian

دانشیار دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185125)

39
12
5
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers